Privaatsuspoliitika

Kehtiv alates: 01.03.2022

1. Isikuandmete vastutav töötleja ja tema kontaktandmed

Käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud isikuandmete vastutav töötleja on DEPO DIY EE OÜ emaettevõte SIA “DEPO DIY”, registrikood 50003719281, juriidiline aadress: Noliktavu iela 7, Dreiliņi, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Läti Vabariik, e-posti aadress: Isikuandmed@depo.ee (edaspidi – DEPO).

2. Milliseid isikuandmeid DEPO töötleb?

Käesolev Privaatsuspoliitika kehtib kõigi isikuandmete kohta, mida Te DEPO-le edastate või mida DEPO kogub meie koostöö käigus.

Näiteks töötleb DEPO järgmiseid isikuandmete kategooriaid: isiku tuvastamiseks vajaminevad andmed, üldine teave ja kontaktandmed – eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünnikuupäev, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, asutus, ettevõte, ametikoht; videovalve andmed (kujutis); andmed, mis on esitatud meievahelise koostöö tegemiseks ja andmed, mis põhinevad ostu-müügilepingul, tarnelepingul, riigihanke lepingul või muudel lepingutel; makse andmed.

DEPO kaitseb DEPO-le esitatud informatsiooni. Samuti kohustub DEPO kaitsma informatsiooni, mille DEPO saab Teie kohta kolmandatelt isikutelt.

Pange tähele, et kui DEPO mõnikord ühendab Teilt saadud informatsiooni kolmandatelt isikutelt kogutud teabega, teeme seda alati vastavalt isikuandmete töötlemist reguleerivatele õigusaktidele.

Käesoleva Privaatsuspoliitika tähenduses on isikuandmed Teie kohta käivat teavet, millega saab Teid otse või kaudselt tuvastada (kasutades eelkõige Teie eesnime, perekonnanime, isikukoodi, sünnikuupäeva, postiaadressi[1], telefoninumbrit ja e-posti aadressi) ja muud Teiega seotud informatsiooni, mida võib saada Teiega seotud asjakohasest teabest. Näiteks, kui saadate meile oma CV vabale töökohale kandideerimiseks, kasutame Teie poolt esitatud teavet ainult teatud eesmärgil, st hindame Teie kandidatuuri sobivust aktuaalsete tööpakkumiste jaoks.

Esitades meile oma isikuandmeid, nõustute Te täielikult, et me töötleme Teie isikuandmeid vastavalt EL isikuandmete kaitse üldmäärusele[2](edaspidi – Üldmäärus), käesolevale Privaatsuspoliitikale ja Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.

3. Millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel ning kui kaua DEPO töötleb ja säilitab Teie isikuandmeid?

 • Eesmärk – DEPO online kasutaja registreerimine veebilehel;

Õiguslik alus – nõusolek;

Säilitamisaeg – kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

 • Eesmärk – kauglepingu sõlmimine ja täitmine;

Õiguslik alus – lepingu sõlmimine ja täitmine;

Säilitamisaeg – kuni toote garantii lõpuni.

 • Eesmärk – raamatupidamise algdokumentide säilitamine Teie maksete kohta;

Õiguslik alus – seadustest tulenev kohustus;

Säilitamisaeg:

* Paberkujul säilitame Teie andmeid sisaldavaid algdokumente 5 aastat ja 7 kuud;

* Elektroonilises raamatupidamissüsteemis säilitame algdokumentidest tulenevaid andmeid 10 aastat.

 • Eesmärk – realiseerida pretensiooni rahuldamisest keeldumise õigusi;

Õiguslik alus – seadustest tulenev kohustus;

Säilitamisaeg – kuni pretensiooni rahuldamisest keeldumise õiguste realiseerimise lõpuni.

 • Eesmärk – DEPO kaardi väljastamine;

Õiguslik alus:

* nõusolek (enne 26.09.2021 väljastatud DEPO kliendikaartidele);

* kokkuleppe sõlmimine ja täitmine, tuginedes „Kokkuleppele DEPO kaardi saamiseks füüsilisele isikule“ (DEPO kliendikaartidele, mis on väljastatud alates 27.09.2021).;

Säilitamisaeg – nõusoleku tagasivõtmiseni või „Kokkuleppe DEPO kaardi saamiseks füüsilisele isikule“ kehtivusaja jooksul ning 10 aastat pärast selle lõppemist.

 • Eesmärk – Tuvastada Teie isik ja kontrollida volitust, kui tegutsete volituse andja nimel, ning veenduda, et on olemas tõendid selle kohta, et tehing on läbi viidud nõuetekohaselt

Õiguslik alus – lepingu täitmine;

Säilitamisaeg:

* Paberkujul säilitame Teie andmeid sisaldavaid algdokumente 5 aastat ja 7 kuud;

* Elektroonilises raamatupidamissüsteemis säilitame algdokumentidest tulenevaid andmeid 10 aastat.

* Volikirja (originaali/koopiat) säilitatakse 10 aastat.

 • Eesmärk – DEPO lisateenuste pakkumine (nt kauba kohaletoimetamine, 3D-visualiseeringute loomine, toote isikupärastamine);

Õiguslik alus – lepingu sõlmimine ja täitmine;

Säilitamisaeg – 2 nädalat pärast vastava pakkumise tegemise kuupäeva või 1 kuu, kui pakkumise maksetähtaega pikendatakse Teie taotlusel.

 • Eesmärk – haagiste rent;

Õiguslik alus – lepingu sõlmimine ja täitmine;

Säilitusaeg – 10 aastat pärast lepingu täitmist.

 • Eesmärk – suhtlemine DEPO koostööpartneritega;

Õiguslik alus – lepingu sõlmimine ja täitmine;

Säilitusaeg – kuni lepingu täitmiseni.

 • Eesmärk – tõendite esitamine võimalikes vaidlustes, mis võivad tekkida seoses DEPO koostööpartneritega sõlmitud lepingutega;

Õiguslik alus – õigustatud huvi (DEPO õigustatud huvide kaitsmine DEPO koostööpartneritega võimalike vaidluste korral);

Säilitusaeg – 10 aastat pärast lepingu täitmist.

 • Eesmärk – Teie taotluste ja avalduste töötlemine (selleks, et DEPO saaks töödelda tarbija avalduse kauba asendamise ja/või raha tagastamise kohta);

Õiguslik alus – Tarbijakaitseseaduse paragrahvidest 24, 25, 26 tulenev õiguslik kohustus;

Säilitusaeg – 10 aastat pretensiooni/nõude/taotluse/avalduse kättesaamise päevast.

 • Eesmärk – uue töötaja kandidatuuri hindamine;

Õiguslik alus – nõusolek;

Säilitamisaeg – kuni tööle kandidaadiga töölepingu sõlmimiseni või kandideerinu nõusoleku tagasivõtmiseni.

 • Eesmärk – DEPO omandiõiguse kaitse ja tõendite hankimine (videovalve);

Õiguslik alus – õigustatud huvi (DEPO õigustatud huvide elluviimine, omandiõiguse kaitse ja põhjendavate tõendite hankimine);

Säilitamisaeg:

* 90 päeva vastavalt ettevõtte määratud inventuurikorrale;

* kui tuvastatakse DEPO omandiõiguse rikkumine ning videosalvestist vajatakse tõendina, säilitatakse videosalvestist kuriteo uurimise ajal.

 • Eesmärk – klienditeeninduse kvaliteedi tagamine (telefonikõnede salvestamine);

Õiguslik alus – õigustatud huvi (hoidmaks klienditeeninduse kvaliteeti);

Säilitusaeg – 30 päeva.

 • Eesmärk – turundustegevus;

Õiguslik alus – andmesubjekti nõusolek;

Säilitusaeg – turunduskampaania lõpuni või nõusoleku tagasivõtmiseni.

Vajadusel võib DEPO Teie isikuandmeid säilitada ka pärast seda, kui Te ei ole enam meie klient, partner, kontaktisik jne. Eespool nimetatu võib olla vajalik, kui seda nõuavad Eesti Vabariigi kehtivad asjakohased seadused. Meievahelise vaidluse tekkimise korral säilitame isikuandmeid meie õigustatud huvide kaitsmiseks. Püüame mitte säilitada Teie isikuandmeid kauem, kui see on mõistlikul määral vajalik, arvestades eesmärki, milleks andmeid koguti.

Kui keeldute meile oma isikuandmeid esitamast, ei saa me Teie tellimust vastu võtta, kaupa müüa, raha tagastada ega hinnata töötaja kandidatuuri DEPO vabale töökohale.

4. Muud isikuandmete töötlemise eesmärgid

DEPO töötleb isikuandmeid ka eelnevalt määratlemata erijuhtudel, teatades andmesubjektile andmetöötluse eesmärgist andmete kogumise ajal. Näiteks korraldame aeg-ajalt läbi küsitlusi, kliendipäevi ja muid sarnaseid üritusi, mis võivad hõlmata isikuandmete töötlemist. Isikuandmete töötlemine toimub ka erandjuhtudel nii, et kaitsta Teie kui andmesubjekti või kolmanda isiku elulisi huve.

5. Kellele võib DEPO Teie isikuandmeid edastada?

Teie isikuandmeid võidakse kasutada meie ettevõtete grupi siseselt (ema- või tütarettevõtted) halduslikel eesmärkidel ja Teie isikuandmeid töötlevad selleks volitatud töötajad.

Teie isikuandmete avaldamine eraldiseisvatele kolmandatele isikutele võib toimuda järgmistel juhtudel:

 • esitades Teie kohta käivat teavet audiitoritele ning finants- ja juriidilistele konsultantidele;
 • esitades Teid puudutava teavet meile eri teenuseid osutavatele koostööpartneritele, et osutada Teie poolt soovitud teenuseid (näiteks toote remondi või ostu korral);
 • pooltevaheliste lepinguliste kohustuste täitmisel (näiteks haagiste rendilepingute jms korral);
 • teostades videovalvet DEPO kauplustes (turvateenuse osutajale).

DEPO ei anna Teie teavet edasi kolmandatele isikutele, välja arvatud DEPO õiguslike, lepinguliste või äriliste eesmärkide saavutamiseks, kui seda lubavad või sätestavad Eesti Vabariigi asjakohased õigusaktid.

Kui Eesti Vabariigi asjakohased õigusaktid seda nõuavad, võime avalikustada teavet, näiteks meie kauplustes tehtud ostude, saadud teenuste, meie veebilehtede www.depo.ee või online.depo-diy.ee külastuste ja muu Teid puudutava teabe kohta. Nimetatud teavet võidakse avaldada järgmistel juhtudel:

 • Eesti Vabariigi asjakohaste õigusaktide järgimiseks;
 • kui arvame heauskselt, et andmete avaldamine on vajalik meie õiguste kaitsmiseks;
 • Teie või teiste isikute ohutuse kaitsmiseks;
 • kuritegude ennetamiseks ja uurimiseks;
 • riigiasutuste päringutele vastamiseks.

Samuti on meil Teiepoolsete kohustuste täitmata jätmisel või ebapiisaval täitmisel õigus pöörduda kohtu, politsei või kindlustusandjate poole ning edastada inkasso- ja juriidiliste teenuste osutajatele andmeid Teie täitmata jäetud kohustuste kohta.

6. Küpsised

Teavet DEPO poolt kasutatavate küpsiste kohta leiate DEPO küpsiste poliitikast: https://depo.ee/kupsised/.

7. Andmete turve

DEPO järgib ja kohaldab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada maksimaalne kaitse isikuandmete loata avaldamise või juurdepääsu, juhusliku või ebaseadusliku kaotamise, hävitamise või muutmise ning mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

8. Millised on Teie õigused?

Andmesubjektina on Teil järgmised õigused:

 • Igal ajal võtta tagasi oma nõusolek Teie isikuandmete töötlemiseks, aga see, et võtate nimetatud nõusoleku tagasi, ei mõjuta nõusolekul põhinenud andmetöötluse seaduslikkust enne nõusoleku tagasi võtmist;
 • Pääseda ligi oma isikuandmetele (saada DEPO töödeldavaid isikuandmeid, selgitada välja andmetöötluse eesmärk ja alus);
 • Nõuda, et DEPO parandaks või kustutaks Teie isikuandmed;
 • Nõuda Teie isikuandmete töötlemise piiramist;
 • Olla Teie isikuandmete töötlemise vastu;
 • Nõuda, et edastaksime Teile teavet selle kohta, millist informatsiooni me Teie kohta töötleme. Ühtlasi on Teil õigus tasuta saada Teie isikuandmeid sisaldavate dokumentide koopiaid.

Oma õiguste realiseerimiseks võite kasutada meie poolt koostatud avalduse vormi (saadaval DEPO Infokeskuses) või koostada avalduse vabas vormis.

DEPO ei pruugi Teie taotlust täita, kui see kahjustab teiste isikute õigusi või kui Teie taotlus ei ole põhjendatud, on korduv või nõuab meilt ebaproportsionaalselt suuri jõupingutusi ja ressursse. Igal juhul kuulume Eesti Vabariigis kehtivate ja asjakohaste seaduste kohaldamisalasse, mis võivad Teie isikuandmete kustutamise keelata.

Olete kohustatud esitama meile teavet juhul, kui Teie varem esitatud isikuandmed (näiteks perekonnanimi) on muutunud ja kui olete tuvastanud, et töödeldavad isikuandmed on ebatäpsed või aegunud.

Teeme kõik võimaliku, et kaitsta meie valduses olevaid isikuandmeid. Kui Teil on küsimusi või kommentaare Teie isikuandmete töötlemise kohta või kui arvate, et oleme Teie õigusi rikkunud, on Teil õigus vastavasisuline taotlus esitada iga (Eesti) DEPO kaupluse Infokeskuses või saata digitaalselt allkirjastatud avaldus meie e-posti aadressile Isikuandmed@depo.ee või postiga DEPO DIY EE OÜ juriidilisele aadressile: Maakri 19/1, 10145 Tallinn;

Lahendamata vaidluste korral on Teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile aadressil Tatari 39, 10134 Tallinn, e-post: info@aki.ee.

9. Privaatsuspoliitika muudatused

Jätame endale õiguse vajadusel käesoleva Privaatsuspoliitika üldtingimusi igal ajal muuta ja täiendada, kuid anname oma parima, et hoida meie Privaatsuspoliitika ajakohase ja Teile kättesaadavana meie kodulehel. Postitame oma kodulehel teavet Privaatsuspoliitika viimase uuenduse (kuupäeva) kohta. Privaatsuspoliitika varasemate versioonidega saab tutvuda, kui kirjutate sellest e-posti aadressile: Isikuandmed@depo.ee.


[1] Siin ja edaspidi: kliendi isikukoodi töödeldakse juhul, kui täidetud „Ankeet DEPO kaardi taotlemiseks (identifitseeritud kliendile)“ oli esitatud enne 16.04.2021 (kaasa arvatud) või kui on esitatud eraldi avaldus kliendi isikukoodi kasutamise kohta. Kliendi sünnikuupäeva töödeldakse juhul, kui täidetud „Ankeet DEPO kaardi taotlemiseks (identifitseeritud kliendile)“ oli esiatud enne __.__.2021 (kaasa arvatud) või kui on esitatud eraldi avaldus kliendi sünnikuupäeva kasutamise kohta;

[2] Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).