Garantiitingimused

DEPO DIY EE OÜ (registrikood 14652864, juriidiline aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Maakri tn 19/1, 10145) (edaspidi: DEPO) kauplustest ostetud kaupadele kehtib 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg alates toote ostmise kuupäevast. DEPO kauplustest ostetud toote (edaspidi: toode) suhtes kehtivad järgmised garantiitingimused ainult juhul, kui klient esitab tehingut tõendava originaaldokumendi (ostutšeki, arve või saatelehe) või selle koopia ja on järginud toote kasutusjuhendit.

1. Garantiiaeg

1.1. Kui toote ostab tarbija*, siis lisaks üldise pretensiooni esitamise tähtajale (24 kuud alates toote ostmise kuupäevast) võib DEPO pakkuda tootja garantiid. Teavet garantiiaja kohta võib konkreetse toote puhul leida tehingut tõendavast dokumendist, kasutusjuhendist või tootja kodulehelt. DEPO garantiitingi mused ei piira tarbija seadustest tulenevaid õigusi.

1.2. Kui toote ostab majandustegevusega tegelev kaupleja** ärilisel eesmärgil kasutamiseks ja puudub keeld toodet kaubanduslikul või kutsealasel eesmärgil kasutada, on pretensioonide esitamise tähtaeg 12 kuud alates ostukuupäevast. DEPO või kauba tootja võivad garantiitähtaega lühendada või pikendada 12 kuu võrra. Teavet garantiiaja kohta konkreetse toote jaoks võib leida tehingut tõendavast dokumendist, toote kirjeldusest või tootja kodulehelt.

1.3. Juhul kui tootja määrab kahest aastast lühema garantiiaja, on tarbijal õigus esitada pretensioon kahe aasta jooksul alates toote ostukuupäevast. Garantiiaeg algab kauba ostjale üleandmisest, kui tehingut tõendavas dokumendis või garantiikirjas ei ole ette nähtud garantiiaja hilisemat algust.

2. Pretensiooni esitamine ja vastuvõtmine

2.1. Pretensioon toote defekti kohta tuleb esitada DEPO kauplusesse Eesti Vabariigis.

2.2. Kaubal defekti ilmnemisel tuleb kauba kasutamine lõpetada.

2.3. Tootel esinevast defektist peab tarbija DEPO-t teavitama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul alates defekti avastamisest. Kui avastatud defektist ei ole teavitatud antud tähtaja jooksul, siis garantiitingimused ei kehti.

2.4. Kui klient soovib esitada toote defekti kohta pretensiooni tootja määratud pikendatud garantiitähtaja jooksul, võidakse probleemide lahendamine edastada tootja esindusele või maaletoojale. Enne toote ostmist peab klient DEPO müüjalt küsima, kuidas on toote võimalike garantiiprobleemide lahendamine korraldatud.

2.5. Kui ostja pöördub defektse tootega DEPO kauplusesse, esitab ta kirjaliku pretensiooni, milles on märgitud: • kliendi nimi ja kontaktandmed • kaebuse esitamise kuupäev • kauba ostmise kuupäev • rikke või defekti ilmnemise kuupäev • rikke või defekti tunnused • oma lahendus (toote tasuta parandus või selle asendamine uue tootega). Pretensioonile tuleb lisada DEPO väljastatud tehingut tõendava dokumendi (ostutšeki) koopia.

2.6. Pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni esitamisest.

2.7. Kui DEPO või tootja esindus tuvastab toote tootmisveast tingitud defekti, parandatakse toode tasuta.

2.8. Kui tootmisdefekti ei ole võimalik kõrvaldada või toote parandamine on ebamõistlik, on tarbijal õigus nõuda toote vahetamist sama või muu toote vastu DEPO kauplustes saadaolevast sordimendist, tingimusel, et valitud toode on asendatava toote müügihinnaga või kallim. Kui valitud toode on asendatavast tootest kallim, maksab tarbija hinnavahe.

2.9. Kui ei ole võimalik vältida olukorda, kus kaup ei vasta ostu-müügilepingule, ja kui tarbija keeldub vahetamast kaupa teise kauba vastu, on tarbijal õigus nõuda kauba eest makstud raha tagastamist. Sellisel juhul peab tarbija tagastama toote ning DEPO või tootja tagastavad tarbijale kogu või osa toote ostuhinnast võttes arvesse toote kulumist või kasu, mida tarbija on saanud toote kasutamisest.

2.10. DEPO ei vastuta toote defektide eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohasest või mittesihipärasest paigaldamisest, kasutamisest ja/või hooldamisest.

3. Erandid garantiitingimustes

3.1. Garantiitingimused ei laiene toiduainetele ja jookidele (sh alkohoolsetele jookidele), koduseks tarbimiseks mõeldud kaupadele (sh aluspesu, trikotaažkaubad, fotoreproduktsioonid, mänguasjad jne), parfüümidele, kosmeetika- ja hügieenitarvetele, tubakatoodetele, loomadele, taimedele ja lemmikloomatoidule.

3.2. Garantiitingimused ei kehti juhtudel, kui:

3.2.1. toote pakendil või etiketil märgitud kehtivustähtaeg on möödas;

3.2.2. toote puhul on toimunud loomulik kulumine, mis tekib toote kasutamisel ja vananemisel (nt patareide, akude, rehvide kulumine, riiete ja jalatsite kulumine jne);

3.2.3. toote defekti põhjuseks on nõuetele mittevastav või vale kasutus, kokkupanek või paigaldus;

3.2.4. toote defekti põhjuseks on nõuetele mittevastav või vale tööks ettevalmistamine või toote kasutamine kasutusjuhendis esitatud tootja instruktsioone järgimata;

3.2.5. toodet on parandatud või omavoliliselt muudetud (nt avatud korpus, toote osasid või mehhanisme lahti võetud), mis ei ole toote igapäevase kasutamise puhul ettenähtud ning kui seda pole teinud DEPO või tootja esindaja;

3.2.6. toode vajab mehaaniliselt vigastatud osade vahetamist, puhastamist, määrdeainete lisamist või tehnilist hooldust;

3.2.7. toode on kokku puutunud juhendis mitte ettenähtud keskkonnaga (ebasobiv temperatuur, niiskus, loodusõnnetused (välk, tulekahju, üleujutused või muud välised mõjud) või võõrkehadega (vedeliku, putukate jms sattumine toote või selle osade sisse));

3.2.8. toodet on kasutatud kaubanduslikel või kutsealastel eesmärkidel, mis ei ole ettenähtud tootja kasutusjuhendis.

4. Toote üleandmine garantiiremonti

4.1. Toote üleandmisel garantiiremonti peab see olema:

4.1.1. puhas ja täielikult komplekteeritud;

4.1.2. määrdunud või puudulik toote komplekt võib olla toote vastuvõtmisest keeldumise põhjuseks;

4.1.3. määrdunud toote puhastusteenust saab tellida DEPO hinnakirja alusel.

4.2. Kui objektiivsetel põhjustel (toode on paigaldatud, sisseehitatud jne) ei saa toodet DEPO kauplusesse toimetada, lepivad lepinguosalised kokku diagnostika teostamise korra. Sellisel juhul tuleb DEPO esindaja kauba asukohta.

4.3. Kui punktis 4.2. nimetatud juhtudel eemaldatakse toode enne diagnostikat DEPO-ga kooskõlastamata ja toote defekti põhjust ei ole võimalik kindlaks teha, eeldab DEPO, et defekti põhjuseks on toote vale paigaldus, kokkupanek või kasutamine.

4.4. Pärast 1. jaanuarit 2022 ostetud toote diagnostika kulud esimese aasta (0-12 kuud) jooksul alates toote tarbijale üleandmise kuupäevast kannab DEPO. Pärast kaheteistkümne kuu möödumist tehtud diagnostika kulud kannab süüdlane ehk tootmisdefekti korral DEPO ja valesti kasutamisest tingitud defektide korral tarbija.

4.5. Enne 1. jaanuarit 2022 ostetud toote diagnostika kulud esimesel kuuel kuul (0-6 kuud) alates toote tarbijale üleandmise kuupäevast kannab DEPO. Pärast kuue kuu möödumist tehtud diagnostika kulud kannab süüdlane ehk tootmisdefekti korral DEPO ja valesti kasutamisest tingitud defektide korral tarbija.

5. Tarbija pretensiooni kohtuväline lahendamine

5.1. Juhul, kui tarbija ei rahuldu DEPO-poolse tarbija pretensiooni lahendusega, on tal võimalik edasi pöörduda vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse poole, kelleks on Eestis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti juures tegutsev Tarbijavaidluste komisjon.

5.1.1. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja kaupluse vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel;

5.1.2. Tarbijavaidluste komisjoni poolt kaebuse läbivaatamine on tasuta;

5.1.3. Tarbijavaidluste komisjoni kohta rohkem informatsiooni saab veebiaadressilt www.komisjon.ee.

* Tarbija – füüsiline isik, kes ostab kaupa eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega
** Kaupleja – juriidiline või füüsiline isik, kes ostab kaupa eesmärgil, mis on seotud tema majandus- või kutsetegevusega

Kehtivuse algus: 25.02.2022